KLIMAAN PRIVACY VERKLARING LEDEN

VZW KLIMAAN MECHELEN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw
privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daar mee omgaan.

VZW KLIMAAN MECHELEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als VZW KLIMAAN MECHELEN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens – doelen?

 • Leden: sturen van invitaties tot deelname aan KLIMAAN activiteiten of algemene
  vergadering, versturen van nieuwsbrief.
 • Bestuursleden: sturen van invitaties tot deelname aan KLIMAAN activiteiten, versturen van nieuwsbrief, uitnodiging vergaderingen
 • Deelnemers aan “Klimaan heeft er VAT op!” : Nagaan van de lokale parameters voor een optimaal advies m.b.t. de installatie van de regenton, contacteren voor persoonlijk advies, doorverwijzen naar een geselecteerde installateur

Type persoonsgegevens leden: Naam, Voornaam, e-mail adres, fysisch adres en voor bestuursleden ook
een telefoonnummer. Aangezien er geen lidgelden worden ingezameld worden er geen financiële
gegevens bijgehouden.

Type persoonsgegevens van deelnemers aan “Klimaan heeft er VAT op!” : Naam, Voornaam, e-mail adres, telefoonnumer, fysiek adres en omgevingssituatie onder de vorm van foto en gegevens betreffende de locatie voor de installatie van de regenton

De verzamelde gegevens worden bijgehouden voor de duur van het lidmaatschap of de duur van de
bestuursperiode plus 2 maand.

Delen van gegevens
In het kader van de samenwerkingsverbanden die wij opzetten met lokale besturen, organisaties ea., delen wij uitzonderlijk wel bepaalde gegevens.
Op dit moment delen wij enkel gegevens in het kader van het project “Klimaan heeft er VAT op”.

Welke gegevens wij delen, en met wie we deze delen, staan hier opgelijst.

  • Indien U heeft gekozen voor installatie van uw regenton door onze geselecteerde partner ECOSO VZW, dan delen wij met deze partij volgende gegevens:
   Naam, Voornaam, e-mail adres, telefoonnumer, fysiek adres en omgevingssituatie onder de vorm van foto en gegevens betreffende de locatie voor de installatie van de regenton

In ieder geval zullen wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • alleen de nodige persoonsgegevens verwerken;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. KLIMAAN maakte gebruik van een derde partij voor de opslag van zijn gegevens en email-service in de USA. Deze diensten geven voldoende garantie voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Alle personen die namens VZW KLIMAAN MECHELEN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. VZW KLIMAAN MECHELEN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zoals o.a. beperkte toegang en encryptie.

Uw rechten; U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kan hiervoor contact opnemen via info@klimaan.be, VZW KLIMAAN MECHELEN, Augustijnenstraat 43, 2800 MECHELEN, of via website www.klimaan.be. We vragen u om uzelf correct te identificeren om misbruik te voorkomen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel:+32 (0)2 274 48 00; fax: +32 (0)2 274 48 35; email: contact(at)apd-gba.be).