KLIMAAN PRIVACY VERKLARING LEDEN

VZW KLIMAAN MECHELEN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw
privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daar mee omgaan.

VZW KLIMAAN MECHELEN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Als VZW KLIMAAN MECHELEN zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Waarom verwerken wij persoonsgegevens – doelen?

  • Leden: sturen van invitaties tot deelname aan KLIMAAN activiteiten of algemene
    vergadering, versturen van nieuwsbrief.
  • Bestuursleden: sturen van invitaties tot deelname aan KLIMAAN activiteiten, versturen van nieuwsbrief, uitnodiging vergaderingen

Type persoonsgegevens leden: Naam, Voornaam, e-mail adres, fysisch adres en voor bestuursleden ook
een telefoonnummer. Aangezien er geen lidgelden worden ingezameld worden er geen financiële
gegevens bijgehouden.


De verzamelde gegevens worden bijgehouden voor de duur van het lidmaatschap of de duur van de
bestuursperiode plus 2 maand.


In ieder geval zullen wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • alleen de nodige persoonsgegevens verwerken;
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen. KLIMAAN maakte gebruik van een derde partij voor de opslag van zijn gegevens en email-service in de USA. Deze diensten geven voldoende garantie voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Alle personen die namens VZW KLIMAAN MECHELEN van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. VZW KLIMAAN MECHELEN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen zoals o.a. beperkte toegang en encryptie.


Uw rechten; U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U heeft tevens het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kan hiervoor contact opnemen via info@klimaan.be, VZW KLIMAAN MECHELEN, Augustijnenstraat 43, 2800 MECHELEN, of via website www.klimaan.be. We vragen u om uzelf correct te identificeren om misbruik te voorkomen. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen, of met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel:+32 (0)2 274 48 00; fax: +32 (0)2 274 48 35; email: contact(at)apd-gba.be).